Usługi

 • Umowa serwisowa

 • Utrata danych lub uszkodzenie sprzętu komputerowego związanych z działalnością firmy stanowi zapaść informacyjną, która w konsekwencji doprowadzić może do poważnych kłopotów, nie wykluczając bankructwa, dlatego polecamy podpisanie z nami umowy serwisowej która gwarantuje sprawne działanie komputerów w Państwa firmie a w przypadku awarii niezwłoczne jej usunięcie poprzez szybką interwencję naszych fachowców.

 • Wszystkim klientom indywidualnym i instytucjonalnym proponujemy nową formę serwisowania sprzętu komputerowego. Umowa stałego serwisowania sprzętu obejmuje:

 • -> bezpłatną robociznę przy naprawie sprzętu w okresie obowiązywania umowy (użytkownik ponosi jedynie koszty części i materiałów zużytych podczas naprawy oraz koszty dojazdu),
 • -> konserwację i przegląd sprzętu - raz na kwartał (konserwacja obejmuje: czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne, sprawdzenie podłączeń, kontrolę ustawień BIOS'u i systemu operacyjnego, kontrolę antywirusową, archiwizację i porządkowanie danych na dysku twardym),
 • -> prowadzenie książki serwisowej z adnotacjami o wszystkich modernizacjach i naprawach,
 • -> ew. możliwość wypożyczenia sprzętu zastępczego w celu zapewnienia ciągłości pracy na okres naprawy.

 • Umowę można rozszerzyć o dodatkowe czynności związane z obsługą sieci komputerowych.

 • Umowę zawiera się na okres jednego roku, z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron z miesięcznym wypowiedzeniem.

 • KONKRETNE KORZYŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW

 • Wybór jednego z proponowanych przez nas pakietów opieki serwisowej oznacza dla Państwa koniec zmartwień z utrzymaniem własnego systemu komputerowego, co pozwala na skoncentrowaniu się na właściwej działalności Państwa firmy. Takie podejście do problemu informatyzacji zwane outsource'ingiem informatycznym radykalnie obniża bezpośrednie i pośrednie koszty utrzymania systemu!

 • Zatrudnianie na stałe pracowników nadzorujących komputery w firmie staje się zbyteczne. Zamiast tego do Państwa dyspozycji będzie wyspecjalizowany zespół doświadczonych informatyków, mających dostęp do najnowszego wsparcia technicznego, dysponujących zapleczem technicznym, konsultujących swoje poczynania bezpośrednio z dostawcami i producentami sprzętu komputerowego przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.

 • Trzy podstawowe zalety naszych umów serwisowych to:
 • -> Płaci się tylko za wykonane usługi potwierdzone na stosownych rejestrach. Nie ma konieczności korzystania z usług w tzw. blokach np. cały dzień.
 • -> Możliwośc zaplanowania do przodu kosztów stałych.
 • -> Od momentu podpisania umowy macie "swojego" informatyka „GOAD Computers”, który dba o wasze zasoby informatyczne, doradza Wam w sprawach informatyki jednostki, szkoli w razie potrzeby personel.

 • Nasz zespół interwencyjny czuwa, gotowy na każde Państwa wezwanie.

 • CO GWARANTUJEMY?

 • Zapewniamy szybkość działania - po zgłoszeniu usterki nasz pracownik może przyjechać do Państwa w krótkim czasie określonym umową.

 • Podczas pracy z systemem komputerowym przestrzegamy restrykcji dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych naszych Klientów (dbanie o zawartość dysków twardych, strzeżenie haseł dostępu, itd.)

 • W ramach usługi opieki serwisowej opiekujący się Państwa firmą pracownik udziela dodatkowo wszelkich porad telefonicznych. Korzystanie z gorącej linii ma istotne znaczenie w przypadku wystąpienia drobnych problemów technicznych, dotyczących samego użytkowania komputerów lub ich oprogramowania.

 • UMOWA OPIEKI SERWISOWEJ - NASZE OBOWIĄZKI:

 • Zawarcie stałej lub okresowej umowy serwisowej oznacza dla Państwa:

 • -> gwarantowaną szybkość reakcji serwisu w przypadku awarii,
 • -> okresowy przegląd, kontrolę i gruntowną konserwację sprzętu, oprogramowania i sieci z częstotliwością określoną w umowie,
 • -> bezpłatną wymianę uszkodzonych części,
 • -> aktualizację oprogramowania wg zaleceń producenta,
 • -> stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych,
 • -> okresową archiwizację danych (backup),
 • -> nieprzerwaną profilaktykę antywirusową (uaktualnienia, raporty),
 • -> transport uszkodzonego sprzętu do serwisu,
 • -> prowadzenie pełnej dokumentacji serwisowej sprzętu,
 • -> stałą pomoc przez telefon,
 • -> bieżące raporty stanu technicznego sprzętu i informacje dot. koniecznych modyfikacji,
 • -> pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego Państwa firmy,
 • -> bezpłatny dojazd do Klienta (ilość dojazdów uzależniona od rodzaju podpisanej umowy),
 • -> ew. sprzęt zastępczy na czas naprawy.
 • KROK PO KROKU

 • Wkrótce po podpisaniu z nami umowy serwisowej dokonamy w Państwa firmie:

 • -> Inwentaryzacja istniejącego sprzętu i oprogramowania oraz wyceny podejmowanych działań. Po ustaleniu standardu panującego w firmie przedstawimy informację o zasobach sprzętowych i programowych, którymi dysponuje Klient oraz o ewentualnych brakach i propozycjach ich uzupełnienia. Staramy się dobrze poznać potrzeby naszego Klienta i dopasować do nich nasze propozycje.
 • -> Ujednolicenie systemu działającego w firmie, standaryzacja oprogramowania. Brak nadzoru informatycznego w firmie Klienta może powodować wystąpienie pewnego nieładu w sposobie prowadzenia prac biurowych, wymianie informacji, itd. Bardzo często uporządkowanie systemu wiąże się jedynie z prostą rekonfiguracją oprogramowania systemowego i aplikacyjnego stacji roboczych oraz pouczeniem personelu co do sposobu wykonywania pewnych czynności.
 • -> Likwidacja napotkanych w momencie przejęcia opieki nad Państwa firmą usterek i awarii. Tuning systemu.
 • -> Zarządzanie istniejącym systemem.
 • -> Opracowanie planu i wykonanie po akceptacji Klienta systemu zabezpieczenia danych (przeprowadzanie okresowej archiwizacji i pomoc w odtworzeniu danych przy ich ewentualnej utracie, instalacja, ciągła aktualizacja i testowanie skuteczności działania programów antywirusowych).
 • -> Działania w imieniu klienta. Po podpisaniu umowy zaczynamy działać w imieniu Państwa firmy/instytucji. Doradzamy wówczas i negocjujemy dla Państwa z firmami trzecimi kwestie zakupu sprzętu, oprogramowania itd., dbając o zapewnienie Państwu korzystnej oferty i sprawdzając proponowaną Państwu jakość usług komputerowych.

 • Wróć

© 2005 - 2011 Goad Computers. Wszelkie prawa zastrzeżone.